Benvenuto sul nostro sito

 Logo Karate

 "Dojo kun"

Hitotsu = Jinkaku Kansei ni Tsutomuru koto
Il Karate è via per migliorare il carattere
Hitotsu = Makoto no Michi o Mamuru koto
Il Karate è via e sincerità
Hitotsu = Dorioku no Seishin o Yashinau koto
l Karate è via per rafforzare la costanza dello spirito
Hitotsu = Reigi o Omonzuru koto
Il Karate è via di rispetto universale
                                     Hitotsu = Kakki no Yù o Imashimuru koto
                                     Il Karate è via per acquisire autocontrollo